17 mei 2024 20:12

Samenwerkingsakkoord inzake de Dienstenrichtlijn

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de Dienstenrichtlijn goed, alsook een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord.

De Dienstenrichtlijn bevat bepalingen betreffende het recht op informatie voor dienstverrichters en afnemers, en het recht van dienstverrichters om enkele procedures via elektronische middelen te kunnen afwikkelen. Deze bepalingen verplichten de Europese lidstaten om een ‘één-loket’ op te zetten en ervoor te zorgen dat online informatie en procedures via dat één-loket toegankelijk en beschikbaar zijn voor dienstverrichters.

Het samenwerkingsakkoord beoogt om vollediger aan de verplichtingen ten opzichte van de EU te voldoen, en om het Belgische één-loketsysteem beter in overeenstemming te brengen met het EU-rechtskader. Daartoe voorziet de voorliggende samenwerkingsovereenkomst in de opheffing van de samenwerkingsovereenkomst van 17 juli 2013 en wordt samengewerkt rond volgende punten:

  • het één-loket, het interbestuurlijk online portaal voor informatie-uitwisseling, procedures, formaliteiten en vergunning
  • de interactie met de regionale platformen alsook de relaties met de ondernemingsloketten
  • de verankering van het principe van eenmalige gegevensverzameling
  • de terbeschikkingstelling van een tool die het mogelijk maakt om de status van elke aanvraag voor vergunningen, toelatingen en erkenningen op te volgen

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord zal worden voorgelegd aan het Overlegcomité en vervolgens voor advies naar de Raad van State worden gestuurd met het voorontwerp van wet en alle ontwerpen van instemmingsakte van de partijen.