17 jul 2015 19:02

Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt naar adressen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt naar adressen en de koppeling van adresgegevens.

Dit samenwerkingsakkoord heeft tot doel het organisatorisch kader en het minimaal gegevensmodel vast te stellen voor de creatie en het permanent onderhoud, volgens een gemeenschappelijke standaard, van de gegevens gebruikt voor adressen en het opzetten van een informatieuitwisselingplatform tussen de partijen daarover.

De samenwerking heeft tot doel om een koppeling mogelijk te maken van allerhande gegevens op basis van adressen. De partijen die dit akkoord sluiten willen met dit akkoord ertoe komen dat door gebruik te maken van een eenvormig en kwaliteitsgecontroleerd adres de efficiëntie van de federale en gewestelijke overheden
wordt verhoogd. Hoe meer de overheid op digitale wijze zijn informatie beheert, hoe belangrijker het gebruik van gestandaardiseerde en eenvormige toegangssleutels in de verschillende databanken.

Een officieel adres bestaat uit volgende adresgegevens:

  • postcode
  • gemeente
  • straatnaam
  • huisnummer
  • subadres (enkel indien er voor eenzelfde huisnummer meerdere verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen of percelen zijn)

De invoering van dit gemeenschappelijke model voor het beheer van adressen voldoet aan de voorschriften van richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap (INSPIRE) en het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie.

Een federaal toezichtscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle betrokken federale administraties, zal opgericht worden. Dit comité heeft als doel om dit samenwerkingsakkoord op federaal niveau technisch en budgettair verder te operationaliseren, opdat de gestelde deadlines zouden gehaald worden.

Het samenwerkingsakkoord wordt voorgelegd aan het Overlegcomité.