04 mei 2018 17:24

Samenwerkingsakkoord met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap rond de culture bescherming van het boek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister belast met de federale culturele instellingen Didier Reynders een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek. 

In 2016 en 2017 werden in respectievelijk de Vlaamse en de Franse Gemeenschap decreten goedgekeurd die als doel hebben de prijsschommelingen van de boeken die aan de Belgische consumenten worden aangeboden te beperken. Aangezien beide Gemeenschappen hebben besloten een eigen systeem voor de bescherming van het boek in te voeren, is het sluiten van een samenwerkingsakkoord, samen met de federale staat, noodzakelijk om een zelfde behandeling op het gehele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk te maken.

Gelet op de belangrijke verschillen tussen de boekenmarkt in de Franse en Vlaamse Gemeenschap is het niet mogelijk om een volledig identiek en gemeenschappelijk stelsel tot stand te brengen voor de boeken in het Frans en de boeken in het Nederlands op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad. Het samenwerkingsakkoord legt dus voor de Nederlandstalige boeken dezelfde regels op als die van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap en, voor de Franstalige boeken, dezelfde regels als die van het decreet van de Franse Gemeenschap.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het samenwerkingsakkoord als hoofddoel de  ondersteuning van de creatie van boeken, van de verspreiding en de toegankelijkheid ervan te versterken. Het basiscriterium voor de bepaling van de toe te passen regelgeving is de taal van het boek. Het behoud van de diversiteit van het cultureel aanbod en van een gelijke behandeling tussen de actoren van de boekensector staan centraal in het samenwerkingsakkoord, dat ook doelt op het verschaffen van meer ademruimte aan de verschillende boekhandelstructuren.

De ministerraad keurt in eerste lezing het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek.  Het ontwerp van samenwerkingsakkoord kan voorgelegd worden aan het Overlegcomité. Het voorontwerp van wet en het ontwerp van samenwerkingsakkoord worden vervolgens aangemeld bij de Europese Commissie alvorens voor advies aan de Raad van State te worden voorgelegd.