03 jun 2022 17:01

Samenwerkingsakkoord met de gewesten over de bijdrage aan de eigen middelen van de EU

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed m.b.t. de nationale bijdrage aan de eigen middelen van de EU inzake niet-gerecycleerd verpakkingsafval in kunstafval.

In het “EU-besluit 2020/2053 over het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie” werd het plafond van de eigen middelen uitzonderlijk en tijdelijk met 0,6 % verhoogd om de financiering van NextGenerationEU op te vangen. De verhoging werd gerealiseerd door een nieuwe categorie eigen middelen in te voeren, met name een nationale bijdrage berekend op basis van een afdrachtenpercentage per kilo niet-gerecycleerd verpakkingsafval in kunststof.

Aangezien het afvalstoffenbeleid tot de bevoegdheid van de gewesten behoort, maar de federale overheid verantwoordelijk is voor de storting van de bijdragen aan de eigen middelen van de EU, wenst de federale regering een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de gewestelijke overheden.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord voorziet een regeling in de volgende domeinen:

  • de bepaling van het gewicht waarop de bijdrage wordt berekend
  • de motivatie voor de invoering van deze bijdrage: de vervuiling door verpakkingsmateriaal in kunststof terugdringen
  • de rol die de Interregionale Verpakkingscommissie en de AA Thesaurie in deze zouden kunnen spelen
  • het principe van de voorfinanciering en de doorstorting door de federale overheid van de bijdragen naar de Europese Unie
  • de voorfinanciering en de tenlasteneming van de bijdrage door de gewesten en de federale overheid

De Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor Begroting worden ermee belast om het ontwerp van samenwerkingsakkoord voor te leggen aan het Overlegcomité.