26 apr 2024 17:37

Samenwerkingsakkoord over dak- en thuisloosheid

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten en de gemeenschappen goed over dak- en thuisloosheid.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord wijzigt het samenwerkingsakkoord over dak- en thuisloosheid van 12 mei 2014 en houdt daarbij rekening met het federaal regeerakkoord van 30 september 2020. Deze nieuwe versie van het samenwerkingsakkoord werd opgesteld op basis van:

  • de Europese pijler van sociale rechten en met name beginsel nr. 19 “Huisvesting en ondersteuning voor daklozen”
  • het actieplan voor implementatie van de Europese pijler van sociale rechten, met name de acties die leiden tot de Verklaring van Lissabon van 21 juni 2021, de lancering van het Europees platform voor de bestrijding van dakloosheid en zijn werkplan.

Om de Europese pijler van sociale rechten te kunnen realiseren, heeft de Europese Commissie in maart 2021 een actieplan gelanceerd om een Europees platform voor bestrijding van dakloosheid op te richten. Het doel daarvan is om de dialoog op gang te brengen, wederzijds leren te vergemakkelijken, bewijsmateriaal en monitoring te verbeteren en de samenwerking te versterken tussen alle actoren die dakloosheid bestrijden.

Tegelijkertijd hebben de Europese Commissie, de Europese Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten en de ministers van alle lidstaten de Verklaring van Lissabon ondertekend. Dat is een referentietekst die de voornaamste doelstellingen schetst om dakloosheid te doen verdwijnen tegen 2030 door de preventie te versterken en geïntegreerde, huisvestingsgerichte benaderingen te implementeren die dakloosheid willen beëindigen en niet enkel beheren.

De ministerraad keurt ook het voorontwerp van wet houdende instemming met dit akkoord goed. Dat wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap inzake dak- en thuisloosheid