13 dec 2013 19:20

Samenwerkingsakkoord over de budgettaire stabiliteit

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

Het voorontwerp voert in Belgisch recht een regel in inzake begrotingsevenwicht en een correctiemechanisme wanneer er significante afwijkingen worden vastgesteld ten opzichte van de middellangetermijndoelstelling of van het aanpassingstraject in die richting. 

voorontwerp van wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie