04 dec 2015 16:05

Samenwerkingsakkoord over risicocommunicatie van het Crisiscentrum

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de ondertekening van het protocol van samenwerkingsakkoord over de risicocommunicatie 2016-2018 tussen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Binnenlandse Zaken.

Dit samenwerkingsakkoord bevat de uitwerking van risicocommunicatie-campagnes (waaronder de nucleaire risico's en Seveso-risico's) voor drie jaar (2016-2018). Er worden lokale en nationale communicatieacties gepland, die meermaals per jaar worden georganiseerd. Deze campagnes worden via traditionele media en online media verspreid, maar ook via de Federal Truck, via brochures aan bepaalde groepen, via ondersteuning aan lokale overheden bij hun communicatie aan de burgers, via de organisatie van wedstrijden voor scholen, via video's die aangeven wat te doen bij schuilen en evacueren, enzovoort.

Gezien de expertise van de algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister inzake communicatie en gezien de beschikbare raamcontracten werd een protocol van samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de FOD Binnenlandse Zaken (algemene directie Crisiscentrum) en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Het protocol legt de samenwerking tussen de twee federale overheidsdiensten duidelijk vast, net als de verbintenissen van de benodigde kredieten.