20 okt 2016 13:37

Samenwerkingsakkoord rond het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tot uitvoering van artikel 306, §2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 

Het samenwerkingsakkoord moet de noodzakelijke statutaire harmonisatie tussen het federale statuut en het Brusselse statuut mogelijk maken. Onder meer de mobiliteit van het operationeel personeel tussen de verschillende Belgische hulpverleningszones en de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal hierdoor gerealiseerd kunnen worden. Daarenboven zal de federale brandweerinspectie ook een toezichtsfunctie krijgen op de DBDMH.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

De federale ministerraad vraagt dat het ontwerp van samenwerkingsakkoord ter kennisname op de agenda van het Overlegcomité wordt geplaatst.