13 feb 2015 14:26

Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten over de toepassing van de EMAS-verordening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem een voorontwerp van wet goed rond de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten over de toepassing van de Europese verordening inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

De EMAS-verordening is van toepassing sinds 11 januari 2010. Sommige bepalingen eisen dat de lidstaten verschillende maatregelen nemen om de verordening effectief uit te voeren. Het samenwerkingsakkoord zorgt dus voor de toepassing van de EMAS-verordening, die in sommige gevallen zowel onder de bevoegdheid van de federale overheid als onder die van één of meerdere gewesten valt. 

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord voorziet de aanstelling van vier bevoegde instanties voor België (één instantie voor het federale niveau en één voor elk gewest) en organiseert de samenwerking tussen die instanties. Het directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wordt aangeduid als bevoegde instantie voor de federale staat. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 mei 2014 tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie