30 apr 2021 18:36

Samenwerkingsakkoord voor de naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 op arbeidsplaatsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt de handhaving van de verplichte quarantaine en testing alsook het toezicht door de sociaal inspecteurs op de naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op arbeidsplaatsen. Het heeft als doel een rechtsgeldig en rechtszeker juridisch kader uit te werken voor deze drie types van verwerkingen van persoonsgegevens:

  • de verrijking van bepaalde persoonsgegevens van besmette personen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verwerker ten behoeve van de bevoegde deelgebieden (verwerkingsverantwoordelijken) met het oog op het ondersteunen en opsporen van clusters en collectiviteiten
  • de verrijking van bepaalde PLF-gegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden uitoefenen in België door de RSZ (verwerker) ten behoeve van de bevoegde deelgebieden (verwerkingsverantwoordelijken) met het oog op zowel het ondersteunen en opsporen van clusters en collectiviteiten als het handhaven van de verplichte quarantaine en testing
  • de verrijking van bepaalde PLF-gegevens door de RSZ (verwerkingsverantwoordelijke) met het oog op de ondersteuning van het toezicht door de bevoegde sociaal inspecteurs op de naleving van de coronamaatregelen op de arbeidsplaatsen

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord bepaalt de essentiële elementen voor elk van de drie types van bijzondere verwerkingen: de doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens, de aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke(n), de (categorieën van) verwerkte persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen wier persoonsgegevens worden verwerkt, de maximale bewaringstermijn en, in voorkomend geval, de categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens evenals de omstandigheden waarin en de redenen waarvoor ze de gegevens ontvangen. 

De ministerraad keurt ook het voorontwerp van instemmingswet met dit samenwerkingsakkoord goed. De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voorontwerp van instemmingswet met dit samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen