17 jun 2022 16:15

Samenwerkingsakkoorden over emissies en luchtverontreiniging

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi akkoord met twee voorontwerpen van wet en een ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende de vermindering van de nationale emissies en grensoverschrijdende luchtverontreiniging.

Het betreft twee samenwerkingsakkoorden ter vermindering van emissies en luchtverontreiniging die voortvloeien uit een regionale vraag. Enerzijds verdelen ze de inspanningen tussen de gewesten, en anderzijds esponsabiliseren ze het federale niveau voor bepaalde sectorale maatregelen.

De maatregelen die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren, hebben betrekking op productnormen voor voertuigen en op federale brandstof- en vervoersfiscaliteit.

Concreet wordt goedgekeurd:

  • een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord over de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen
  • een ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende het herziene protocol van Göteborg
  • een voorontwerp van wet houdende instemming met het bovengenoemde ontwerp van akkoord

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.