01 dec 2023 16:15

Sanctioneringsbepalingen voor elektriciteitsbedrijven en CO2-emissiegrenswaarden in het kader van het capaciteitsremuneratiemechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed inzake sanctioneringsbepalingen voor elektriciteitsbedrijven en CO2-emissiegrenswaarden in het kader van het capaciteitsremuneratiemechanisme.

Het voorontwerp beoogt wijzigingen aan te brengen aan onder meer de Elektriciteitswet en aan de wet inzake de strafrechtelijke en administratieve sancties betreffende inbreuken op sommige bepalingen van de wet bettrefende de de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

In het kader van een ander voorontwerp werd voorzien in de mogelijkheid voor de Algemene Directie Energie om de representatieve spelers van de elektriciteitsmarkt te raadplegen en alle relevante informatie op te vragen in het kader van monitoringsopdrachten.

In deze contect wordt voorzien dat indien het elektriciteitsbedrijf deze informatie niet bezorgt of weigert de informatie te verstrekken, de uitoefening van het toezicht en de opsporing en de vaststelling van inbreuken, de vervolging van inbreuken, de transactieprocedures, de administratieve vervolging en de strafrechtelijke vervolging op dezelfde wijze gebeurt zoals voorzien is met betrekking tot artikel 4 van de Sanctiewet.

Daarnaast zijn er wijzigingen aangaande de bepalingen inzake de CO2-emissiegrenswaarden en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen met het oog op het herleiden van de netto-uitstoot tot nul of het bereiken van negatieve emissies tegen ten laatste 2050 in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Het voorontwerp wordt voor overleg met de Gewesten voorgelegd aan het Overlegcomité.