04 dec 2009 12:04

Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers

Modaliteiten voor de storting van het bedrag bestemd voor het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers

Modaliteiten voor de storting van het bedrag bestemd voor het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de oorsprong en de modaliteiten vaststelt voor de storting van het bedrag bepaald in de programmawet (*), bestemd voor het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers. 

Het ontwerp voorziet dat het bedrag van 10 miljoen euro voor het Fonds in 2009 wordt voorafgenomen op de inkomsten van de opbrengst van de btw of van de personenbelasting. Het bedrag werd gestort gedurende het afgelopen jaar.

(*) 1° van artikel 116 van de programmawet (I) van 27 december 2006.