30 mrt 2007 17:00

Scheepsbrandstoffen

Grenswaarden van het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen

Grenswaarden van het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen. De ontwerpen die minister van Mobiliteit Renaat Landuyt indiende, zetten de richtlijn over het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffeneogen in Belgisch recht om. (2005/33/EG Europees Parlement en Raad van 6 juli 2005) De richtlijn heeft als doel de emissies van zwaveldioxide als gevolg van de verbranding van scheepsbrandstoffen te verminderen en zo de schadelijke invloed van die emissies op mens en milieu terug te dringen. Het eerste ontwerp behandelt de preventie van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen. Het stelt de volgende grenswaarden voor het zwavelgehalte vast: - 1,5 massaprocent van scheepsbrandstoffen die de passagiersschepen gebruiken op geregelde diensten van en naar Belgische havens; - 1,5 massaprocent van scheepsbrandstoffen die alle schepen gebruiken vanaf 11 augustus 2007; - 0,1 massaprocent van scheepsbrandstoffen die de schepen gebruiken op hun ligplaats in een Belgische haven vanaf 1 januari 2010. Het tweede ontwerp regelt de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen die de binnenschepen gebruiken. De grenswaarden voor het zwavelgehalte zijn: - 0,20 massaprocent en 0,10 massaprocent vanaf 1 januari 2008 tot 31 december 2009 van gasolie voor de scheepvaart die de binnenschepen gebruiken; - 0,1 massaprocent vanaf 1 januari 2010 van scheepsbrandstoffen die de binnenschepen gebruiken.