14 jul 2023 17:39

Sectorale aanwending van de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers van langdurig zieke werknemers voor preventieve maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandebroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over het gebruik van de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers van langdurig zieke werknemers.

De programmawet van 27 december 2021 voorziet dat een responsabiliseringsbijdrage moet worden betaald door werkgevers die minstens 50 werknemers in dienst hebben en die een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit hebben.

De opbrengsten zijn bestemd voor preventieve maatregelen inzake gezondheid en veiligheid op het werk en/of maatregelen inzake duurzame herinschakeling van langdurig zieken.

De sociale partners van de paritaire comités waar werkgevers onder vallen die de bijdragen moeten betalen en die bij CAO afspraken maken over dergelijke maatregelen kunnen via hun Fonds voor Bestaanszekerheid beschikken over dat geld om die maatregelen te financieren. 

Het ontwerp van koninklijk besluit voert de wet uit door

  • het vaststellen van modaliteiten met betrekking tot de storting van de opbrengst van de bijdrage door RSZ naar de Fondsen voor bestaanszekerheid
  • het opstellen van een modelverslag dat moet worden ingevuld door de Fondsen voor bestaanszekerheid die belast zijn met het beheer van de responsabiliseringsbijdrage die hun door de RSZ moet worden betaald overeenkomstig de regelgeving
  • het vaststellen van modaliteiten met betrekking tot het toezicht op de naleving van voorwaarden en de verplichtingen van de wet ven 27 december 2021 en van het KB

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.