21 sep 2012 16:24

Selor selecteert contractuelen voor overheidsdiensten

Selor, het selectiebureau van de federale overheid, zal voortaan ook de selectieproeven uitvoeren voor alle contractuele betrekkingen bij de federale overheidsdiensten. Dat heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken beslist*.

Selor zal vanaf 1 januari 2013 de selectieproeven organiseren van kandidaten voor een contractuele betrekking bij de federale overheidsdiensten. Een uitzondering geldt voor de jongeren die worden aangeworven met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en voor jongeren in dienst genomen met een startbaanovereenkomst (wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid). Selor kan ook de selectie aan de vragende dienst toevertrouwen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor vakbondsoverleg aan het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd en voor advies aan de Raad van State.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.