15 jan 2016 14:40

Seveso-samenwerkingsakkoord - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en de drie gewesten over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en ook een voorontwerp van wet over de goedkeuring van dit samenwerkingsakkoord.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van wet werden aan het advies van de Raad van State aangepast.

Het samenwerkingsakkoord, Seveso-samenwerkingsakkoord genoemd, beoogt de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2012/18/EU en heeft te maken met preventie van zware industriële ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dit samenwerkingsakkoord vervangt het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 en heft het op.

De richtlijn 2012/18/EU voorziet in een nieuw Europees systeem voor de indeling van stoffen en mengsels, waaraan het toepassingsgebied van de Seveso-regelgeving moest worden aangepast. De richtlijn brengt ook verduidelijking over de punten:

  • uitbreiding en versterking van de actieve informatieverstrekking naar het publiek
  • integratie van de "Aarhus"-bepalingen over toegang tot informatie, raadpleging en betrokkenheid van het publiek bij projecten en plannen en toegang tot de rechter
  • versterking van de inspectie-opdracht en meer gedetailleerde regels voor het inspectiesysteem
  • verplichting tot coördinatie van de procedures voor het uitvoeren van taken indien er verschillende autoriteiten bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.