11 dec 2021 12:55

Sociaal statuut van zorgverleners

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2020 tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten.

Het ontwerp voorziet in aanpassingen voor de volgende zes sectoren: apothekers, artsen, kinesisten, logopedisten, tandartsen, verpleegkundigen.

Sommige aanpassingen zijn van toepassing op de zes sectoren:

  • de overeenkomsten waarvoor een aandeel wordt betaald, dienen te zijn afgesloten in of voorafgaand aan het premiejaar
  • voor hetzelfde premiejaar kan een zorgverlener op maximaal één voordeel aanspraak maken er is dus geen cumul mogelijk (de keuze gebeurt overeenkomstig de modaliteiten bepaald door het RIZIV)
  • de modaliteiten van kennisgave aan de zorgverlener dat de sociale of andere voordelen niet kunnen worden toegekend of dienen te worden teruggevorderd, zullen door het RIZIV worden vastgesteld

Er zijn enkele aanpassingen die specifieke sectoren betreffen:

Apothekers: voor apothekers-klinisch biologen wordt vanaf het premiejaar 2020 de activiteitsdrempel en het daaraan gekoppelde aandeel voor artsen-klinisch biologen gehanteerd

Artsen:

  • wat de artsen betreft die in het bestaande KB geacht worden de maximale activiteitsdrempel te hebben bereikt omdat ze “gedurende een deel of het geheel van het premiejaar gemachtigd zijn de geneeskunde in België uit te oefenen en beschikken over een stageplan goedgekeurd door de bevoegde instantie”, wordt gespecificeerd dat het moet gaan om een stageplan "dat aanleiding geeft tot een RIZIV-nummer voorbehouden voor de erkende huisarts of arts-specialist"
  • voor artsen die op 31 december 2020 beschikken over een RIZIV-nummer voorbehouden voor huisarts in opleiding of arts-specialist in opleiding, wordt het aandeel voor het premiejaar 2020 eenmalig verhoogd met 1.250 euro
  • de referenties naar “huisarts op basis van verworven rechten zoals bedoeld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen” en “arts zonder bijzondere beroepstitel en zonder verworven rechten” in bijlage bij het bestaande KB worden geschrapt

Tandheelkundigen: het aandeel van 2020 wordt gewijzigd naar 3.200 euro

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2020 tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten