25 feb 2022 18:47

Sociaal stelsel van de buitenlandse kaderleden en onderzoekers die door bedrijven worden aangeworven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verwerking bepaalt op sociaal vlak van de kosten eigen aan de werkgever voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers.

Het ontwerp heeft tot doel het sociaal stelsel van de buitenlandse kaderleden af te stemmen op het nieuwe belastingstelsel voor de buitenlandse kaderleden en onderzoekers die door bedrijven worden aangeworven, dat werd ingevoerd door de programmawet van 27 december 2021.

Deze nieuwe fiscale regeling, die op 1 januari 2022 in werking is getreden, bestaat uit:

  • een instapdrempel van een bezoldiging van minimaal 75 000 EUR (kaderleden) en van minimaal 80% onderzoeksactiviteiten (onderzoekers)
  • een aanvaarding van de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever ten belope van maximaal 30% van het loon en beperkt tot maximaal 90 000 euro per jaar
  • een toepassing van max. 5 jaar (verlengbaar met 3 jaar tot max. 8 jaar)

Om op sociaal vlak te voorzien in een overeenstemmende behandeling van de in de fiscale regeling voorziene aanvaarde kosten eigen aan de werkgever verwijst het ontwerp van koninklijk besluit naar de in het Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoegde bepalingen, die de te respecteren voorwaarden bevatten om van belastingen vrijgesteld te zijn. Voor een parallelle vrijstelling van sociale bijdragen voorziet het ontwerp bijgevolg in een verduidelijkende aanvulling van de huidige versie van het koninklijk besluit van 28 november 1969, waarin “de kosten die ten laste van zijn werkgever vallen” nu al niet als loon worden beschouwd.

Om de rechtszekerheid over de overeenstemmende behandeling op fiscaal en sociaal vlak te garanderen, wordt dezelfde datum van inwerkingtreding (1 januari 2022) voorzien, met terugwerkende kracht. Overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 20 oktober 2021 zullen de minderontvangsten voor de sociale zekerheid der werknemers ten gevolge van deze maatregel verrekend worden in de evenwichtsdotatie ten voordele van het globaal beheer van het werknemersstelsel.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders