21 nov 2008 12:21

Sociaal strafwetboek

Wetsontwerp tot invoering van het sociaal strafwetboek - tweede lezing

Wetsontwerp tot invoering van het sociaal strafwetboek - tweede lezing

Het wetsontwerp tot invoering van een Sociaal Strafwetboek wordt, nu de ministerraad het in tweede lezing defintief heeft goedgekeurd, opnieuw bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend. Het wetsontwerp dat aangepast is aan de opmerkingen van de Raad van State, wordt nu op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen opnieuw bij de Kamer ingediend samen met de voorontwerpen van regeringsamendementen die het wetsontwerp wijzigen. Het wetsontwerp tot invoering van een Sociaal Strafwetboek was door de regering Verhofstadt II op 1 maart 2007 goedgekeurd, maar kon niet meer door de Kamer worden behandeld. 

Het sociale strafwetboek bevat een coherent geheel van normen voor de behandeling van alle inbreuken op het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Het vereenvoudigt het stelsel van straffen en administratieve geldboeten en bevat specifieke procedureregels voor al die materies. Het vormt een geheel van alle bepalingen waarmee de organen voor de bestrijding van illegale arbeid en sociale fraude worden opgericht. Daarnaast regelt het het toezicht op het sociaal recht.

De ministerraad heeft nu in tweede lezing ook het voorontwerp van wet goedgekeurd met bepalingen van het sociaal strafrecht. Het voorontwerp herneemt de artikelen van het Sociaal strafwetboek waarvoor de behandeling in Kamer en Senaat vereist is.