22 jul 2008 11:33

Sociaal strafwetboek

Wetsontwerp Sociaal strafwetboek opnieuw bij Kamer ingediend

Wetsontwerp Sociaal strafwetboek opnieuw bij Kamer ingediend

De ministerraad heeft beslist om het wetsontwerp tot invoering van een Sociaal Strafwetboek dat de regering Verhofstadt II op 1 maart 2007 had goedgekeurd, opnieuw bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers in te dienen. De Kamer kon het wetsontwerp niet meer behandelen. De bestaande tekst wordt nu op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen opnieuw bij de Kamer ingediend samen met de voorontwerpen van regeringsamendementen die het wetsontwerp wijzigen. Daaarnaast heeft de ministerraad ook een voorontwerp van wet goedgekeurd met bepalingen van het sociaal strafrecht.

Het sociale strafwetboek bevat een coherent geheel van normen voor de behandeling van alle inbreuken op het arbeidsrecht en op het sociaal zekerheidsrecht. Het houdt ook een vereenvoudiging in van het stelsel van straffen en administratieve geldboeten. Het bevat specifieke procedureregels voor al die materies en verzamelt de bepalingen die de organen voor de bestrijding van illegale arbeid en sociale fraude oprichten. Daarnaast regelt het het toezicht op het sociaal recht.  

Het voorontwerp van wet houdende bepalingen van sociaal recht herneemt de artikelen van het Sociaal strafwetboek waarvoor de behandeling in Kamer en Senaat vereist is.