04 dec 2021 09:20

Sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en gas

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en gas.

Het eerste ontwerp beoogt te voorzien in voldoende middelen voor de elektriciteitsbedrijven en aardgasondernemingen om in 2021 het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas te kunnen blijven toepassen. Het gaat in het bijzonder over de financiering van het sociaal tarief voor Het betreft de beschermde residentiële afnemers die voor zichzelf de beslissing geniet tot toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVT-categorie).

Het tweede ontwerp beoogt de uitvoering van de toekenning van een eenmalig forfait voor de beschermde residentiële afnemers, voorzien in het wetsontwerp houdende de maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021. De geplafonneerde stijging van het sociaal tarief neemt niet weg dat elke prijsstijging hard aankomt bij de meest kwetsbare gezinnen. Er wordt daarom een recht op een eenmalig forfait van 80 euro voor de levering van elektriciteit toegekend aan residentiële beschermde afnemers die op 30 september 2021 het sociaal tarief genoten. Personen die later via retroactieve toepassing blijken recht te hebben gehad op die datum komen niet langer in aanmerking. Het eenmalig forfait zal via een creditnota rechtstreeks uitbetaald worden door de leverancier die elektriciteit leverde op 30 september 2021. Dit zal gebeuren voor 31 januari 2022. Het eenmalig forfait kan niet worden overgedragen en er kan geen beslag op worden gelegd. Deze toekenning zal 100% automatisch plaatsvinden en leveranciers moeten door rechthebbende niet gecontacteerd worden.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het wetsontwerp houdende de maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 wordt op donderdag 9 december 2021 in de Kamer gestemd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021