29 mrt 2012 16:40

Sociale bemiddeling in de openbare sector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de sociale bemiddeling in de overheidssector instelt*.

De sociale bemiddeling heeft als taak:

  • sociale geschillen te voorkomen en conflicten te beheersen
  • alle opdrachten van sociale bemiddeling te vervullen
  • de verschillende overleg- en onderhandelingsorganen te ondersteunen
  • verslagen en studies op verzoek van het gemeenschappelijk comité op te stellen
  • de evolutie van de Europese richtlijnen op te volgen

De sociale bemiddeling wordt toevertrouwd aan de algemene directie van de Collectieve Betrekkingen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De maatregel voert het protocolakkoord uit dat werd gesloten in het gemeenschappelijk comité van 19 april 2010 over de wederzijdse verbintenissen van de overheid en de vakbonden om de sociale dialoog en het conflictbeheer in de openbare sector te versterken.
* ontwerp van koninklijk besluit betreffende de selectie van de titularissen voor de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector