30 mei 2013 16:44

Sociale bijdragen voor gepensioneerde zelfstandigen die actief blijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een voorontwerp van wet goed dat de berekening vastlegt van de sociale bijdragen voor de zelfstandigen die actief blijven na hun pensioen. Het voorontwerp sluit aan op de maatregelen om werknemers en zelfstandigen langer te laten werken.

Het voorontwerp bepaalt de berekening van de sociale bijdragen voor de zelfstandigen die actief blijven na hun pensioen. De gepensionneerde zelfstandigen van 65 jaar oud die een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben, zullen dezelfde regels volgen als de gepensioneerden van 65 jaar met een kortere loopbaan. Als de beroepsinkomsten lager zijn dan de drempel waarboven het pensioen wordt afgeschaft (125% van de wettelijke grens), blijft de berekening van de sociale bijdragen gebaseerd op de inkomsten van drie jaar eerder (geplafoneerd op het niveau van de wettelijke drempel). Als de inkomsten hoger zijn dan de wettelijke grens van 125%, gebeurt de berekening op basis van de inkomsten van drie jaar eerder zonder plafonnering.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen betreffende de bijdragen verschuldigd door bepaalde gepensioneerden