23 jun 2006 17:00

Sociale inlichtingen en opsporingsdienst

Fundamentele hervorming van de Federale Raad voor de stijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude

Fundamentele hervorming van de Federale Raad voor de stijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude

Minister van Justitie Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en Minister van Werk Peter Vanvelthoven legden een voorontwerp van wet aan de ministerraad voor dat een fundamentele wijziging van de wet van 3 mei 2003 invoert. Die wet organiseert de oprichting van de Federale Raad voor de stijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het federale Coördinatiecomité en de arrondissementscellen. Aangezien het om een fundamentele verandering gaat, verandert de titel van de wet van 3 mei 2003 in: wet houdende oprichting van de sociale inlichtingen en opsporingsdienst en de arrondissementscellen. Ook de naam van de Federale raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude verandert in Sociale inlichtingen en Opsporingsdienst. Het voorontwerp hervormt de structuren van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de arrondissementscellen. De bedoeling is om die structuren performanter te maken om de aansturing, de coördinatie en de rapportering van het beleid en de acties die men op het terrein onderneemt te verbeteren. De naamsverandering illustreert de wil om het orgaan beter geschikt te maken voor alle vormen van sociale fraude, bijdragefraude en uitkeringsfraude, en ook om er een referentie-instrument van te maken voor de informatie en beleidsopties in de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid. De hervorming stelt een centrale aansturing van de diensten in, zorgt voor een betere taakverdeling en communicatie tussen de diensten in de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude. De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed, houdende diverse wijzigingen in de wet van 3 mei 2003 houdende oprichting van de Federale Raad voor de stijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude het federale Coördinatiecomité en de arrondissementscellen. Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.