26 jun 2009 14:18

Sociale verzekering voor zelfstandigen

Zelfstandigen met financiële problemen komen tijdelijk in aanmerking voor de sociale verzekering in geval van faillissement

Zelfstandigen met financiële problemen komen tijdelijk in aanmerking voor de sociale verzekering in geval van faillissement

De ministerraad heeft beslist de bestaande sociale verzekering in geval van faillisement uit te breiden tot de zelfstandigen die financiële moeilijkheden ondervinden wegens de crisis. De ministerraad heeft daarover op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*).

Zelfstandigen kunnen in bepaalde gevallen gedurende zes maanden een uitkering genieten om aan het faillissement te ontsnappen. Het bedrag komt overeen met het minimumpensioen voor zelfstandigen.

De maatregel geldt voor zelfstandigen die aan ten minste twee criteria beantwoorden:

  • De omzet is gedaald met ten minste 50% tijdens het derde of vierde kwartaal van 2008 of het eerste van 2009 ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het jaar voordien.
  • De zelfstandige verkreeg een afbetalingsplan voor de betaling van persoonlijke schulden voor btw, personenbelasting, sociale bijdragen...
  • Er werden schulden gevorderd voor btw, personenbelasting, sociale bijdragen...   
  • Het kaskrediet werd door de financiële instelling opgezegd.
  • Ten minste 50% van het omzetcijfer komt van ondernemingen die failliet, in gerechtelijk akkoord of gerechterlijke reorganisatie werden verklaard of van zelfstandigen met een collectieve schuldenregeling.
  • De zelfstandige verkreeg een vrijstelling van sociale bijdragen voor ten minste twee maanden.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, bis van het kb van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen in geval van faillissement en van gelijkgestelde personen, met toepassing van art. 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.