01 okt 2021 15:40

Sociale zaken: bepalingen binnen de projecten 'NOM SPEC' en 'Echelonering'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende bepalingen binnen de projecten 'NOM SPEC' en 'Echelonering'.

Het eerste ontwerp betreft het project 'NOM SPEC', dat nieuwe verstrekkingen invoert voor raadplegingen voor diverse specialismen. Het ontwerp legt het remgeld vast op drie euro voor rechthebbenden met voorkeurregeling en 12 euro voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling.

Het tweede ontwerp betreft het project 'Echelonering' dat voorziet dat de vermindering van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige geldt voor de nieuwe verstrekkingen bij artikel 2 van de nomenclatuur. Het ontwerp zorgt er tevens voor dat echelonnering toegepast kan worden indien de arts-specialist toepassing maakt van eAttest of eFact. Het ziekenfonds betaalt de verhoogde tegemoetkoming uit aan de rechthebbende (als de arts-specialist geen derdebetalersregeling toepast) of aan de arts-specialist (als deze de derdebetalersregeling past toe).

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (partim remgeld van het project NOM SPEC)

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige (Project echelonering)