17 jan 2022 08:58

Sociale Zaken: “echelonnering bis”-project voor nefrologieverstrekkingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de nefrologieverstrekkingen in de nomenclatuur.

Op 1 oktober 2021 werd reeds een eerste besluit inzake echellonering goedgekeurd. Het project echellonering voorzag dat de vermindering van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige geldt voor de nieuwe verstrekkingen bij artikel 2 van de nomenclatuur.  Het project dat nu op ministerraad werd goedgekeurd, project “Echelonnering bis” voorziet dat de vermindering van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een arts-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige ook van toepassing is op deze nefrologie-verstrekkingen.

Krachtens artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedraagt het remgeld voor deze verstrekkingen 3 euro voor de voorkeursgerechtigde rechthebbenden en 12 euro voor de niet-voorkeursgerechtigde rechthebbenden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige