26 jun 2009 14:18

Sociale zekerheid

Aanpassing van de sociale zekerheid van huisartsen in opleiding

Aanpassing van de sociale zekerheid van huisartsen in opleiding

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de reglementering van de sociale zekerheid voor huisartsen in opleiding wijzigt. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx pas de tekst van de reglementering aan.

Geneesheren in opleiding hebben recht op de verzekering voor geneeskundige verzorging en kinderbijslag. In de tekst die deze rechten regelt, wordt de term 'interuniversitair centrum voor algemene geneeskunde' vervangen door 'coördinatiecentra voor de opleiding in de huisartsengeneeskunde'. De definitie van geneesheer in opleiding wordt beter omschreven en voor huisartsen die hun specialisatieopleiding hebben aangevat komt er een overgangsregeling.

(*) koninklijk besluit tot wijziging van art 15bis van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.