17 feb 2023 18:35

Sociale zekerheid: hervorming van de auteursrechten en naburige rechten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot hervorming van de auteursrechten en naburige rechten op het gebied van sociale zekerheid.

Het regime van auteursrechten en naburige rechten wordt op fiscaal en sociaal vlak hervormd. Dit zorgt voor administratieve eenvoud voor de organisaties uit de sector en de betrokken overheidsdiensten, zowel bij afhandeling als controle.

De vergoeding zal worden beschouwd als inkomsten voor zover volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • tijdens de periode van de vier kwartalen van het kalenderjaar mag het bedrag van de toegekende vergoedingen voor auteursrechten en naburige rechten niet meer bedragen dan 30% van de som van:
    • het totaalbedrag van het loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen waarop de werknemer recht heeft
    • het totaalbedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten
  • zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van de rechten moeten marktconform worden vastgesteld. De werkgever houdt de bewijstukken van de verschillende beoordelingselementen ter beschikking van de RSZ
  • het bedrag van de vergoeding wordt vermeld in de kwartaalaangifte aan de RSZ

Het ontwerp, aangepast aan de adviezen van de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State, wordt voor een tweede advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders