01 mrt 2007 16:00

Sociale zekerheidsbijdragen

Aanpassing van de loongrens voor beschutte werkplaatsen

Aanpassing van de loongrens voor beschutte werkplaatsen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering en vereenvoudiging van de regeling inzake vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en minister van Werk Peter Vanvelthoven wijzigt het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van de programmawet van 24 december 2002. De programmawet garandeert een gemiddeld minimum maandinkomen aan personen met een handicap die in een beschutte werkplaats werken. De wet voorziet dat men de loongrens voor de berekening van het lagelooncomponent van de structurele vermindering jaarlijks kan aanpassen, in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen tijdens het vorige jaar. De indexverhoging van het gewaarborgd inkomen doet automatisch het deel van de vermindering 'lagelooncomponent' dalen. Het ontwerp verhoogt daarom de loongrens voor het jaar 2006 tot 6157,78 euro, voor 2007 tot 6260,58 euro en voor 2008 tot 6230,04 euro.