15 jun 2012 18:30

Socialezekerheidsbijdragen op werkloosheid met bedrijfstoeslag aangepast - tweede lezing

De ministerraad past een aantal socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en aanvullende vergoedingen aan*. Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Werk Monica De Coninck voorstelt, verhoogt de percentages van de socialezekerheidsbijdragen zoals overeengekomen in de programmawet. Daarnaast vervangt de term werkloosheid met bedrijfstoeslag de term brugpensioen en de term werkloze met bedrijfstoeslag de term bruggepensioneerde

De ministerraad keurt het ontwerp in tweede lezing goed na het advies van de Raad van State.

*Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen.