17 feb 2023 18:35

Specifieke bepalingen inzake geconsolideerde jaarrekeningen voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt waaronder verzekerings- en herverzekeringsondernemingen een geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen.

Voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gelden de bepalingen zoals vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitgezonderd de bepalingen vastgelegd bij de koning.

Dit ontwerp betreft de specifieke bepalingen inzake geconsolideerde jaarrekeningen voor de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, met name:

  • het verplicht gebruik van de internationale standaarden voor jaarrekeningen, als vastgelegd bij verordening (EG) 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen
  • het opheffen van de vrijstelling van subconsolidatie bij kleine groepen
  • de Nationale Bank van België kan voor bepaalde individuele gevallen beslissen om afwijkingen van de bepalingen van dit besluit toe te staan
  • de voorwaarde voor het gebruik van functionele valuta bij consortia van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.