11 dec 2014 16:21

Spijzen van het Kyotofonds en van de elektriciteits- en gasfondsen wordt opgeschort

Op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over het bevriezen van het Kyotofonds en van de fondsen voor gas en elektriciteit voor het jaar 2015.

Het ontwerp komt tegemoet aan twee doelstellingen:

  • het instandhouden van de opschorting van het spijzen van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (het Kyotofonds) via de federale bijdrage
  • het bevriezen van de fondsen voor elektriciteit en gas bestemd voor de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen voorzien door de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering

Het regeerakkoord voorziet op termijn in de opheffing van het Kyotofonds. In afwachting moet het fonds worden in stand gehouden voor de btw-regeling op de facturen van het NIRAS aan de FOD Economie, in het kader van de sanering van de passiva BP1 en BP2.

De fondsen voor elektriciteit en gas worden eveneens bevroren om een bijkomende verhoging van de federale bijdrage voor de eindafnemer in 2015 te voorkomen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

De ministerraad belast de minister van Energie bovendien met het onderzoeken van mogelijke pistes om de opheffing van het Kyotofonds te realiseren in overeenstemming met het regeerakkoord, alsook met het analyseren van de eventuele mogelijkheden van reaffectatie voor het verwarmingsfonds aan andere fondsen en voor het fonds voor de compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt