09 jun 2017 15:54

Spoorwegen: invoeren van administratieve boetes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit belast met de NMBS François Bellot een voorontwerp van wet goed over de spoorwegpolitie. 

Het voorontwerp heeft als doel de notie van administratieve geldboete in te voeren in het arsenaal van beschikbare maatregelen voor het effectief bestraffen van gedragingen die in strijd zijn met de verplichtingen op het vlak van treingebruik en veiligheid van de spoorweginfrastructuur. Momenteel leidt de vervolging van dergelijke gedragingen systematisch tot een zware, lange en dure procedure waarbij vaak een beroep moet worden gedaan op externe dienstverleners, zoals gerechtsdeurwaarders en advocaten.

Wat Infrabel betreft, hebben de overtredingen vooral betrekking op het verbod om de spoorlijnen te betreden alsook op het verbieden van alle handelingen die de instandhouding van de spoorweginfrastructuur in het gedrang brengen. Wat de NMBS betreft, hebben de overtredingen vooral betrekking op het reizen zonder geldig vervoerbewijs alsook op alle gedragingen op de trein, in de stations en op de perrons die hetzij indruisen tegen de belangen van de spoorwegoperator, hetzij andere reizigers hinderen.  

Voortaan zijn sommige van de bedoelde overtredingen uitsluitend vatbaar voor een administratieve geldboete, andere zijn ofwel strafrechtelijk vervolgbaar, ofwel vatbaar voor een administratieve geldboete. De vaststellende beambten en de leden van het operationeel kader van de politiediensten zullen voortaan toezien op de naleving van de spoorwegpolitie en ze zullen de overtredingen vaststellen door middel van vaststellingen en bij proces-verbaal. Het ontwerp voorziet naargelang de strafmaat in vier categorieën van administratieve geldboetes (met als vaste basisbedragen 50, 100, 250 en 300 euro). De uiteindelijke strafmaat houdt ook rekening met mogelijke herhalingen tijdens een tijdspanne van 365 dagen. Een schriftelijk verweer is steeds mogelijk. In sommige gevallen is ook een mondeling verweer mogelijk. Het ontwerp voorziet bovendien een mogelijkheid tot beroep bij de politierechtbank of bij de familierechtbank. 

Om kort op de bal te spelen en de effectiviteit van de administratieve geldboete zo groot mogelijk te maken werd een verjaringstermijn van één jaar voorzien, te rekenen vanaf het proces-verbaal ter vaststelling van de overtreding.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.