20 jul 2018 15:21

Spoorwegpolitie: voorwaarden inzake selectie en aanwerving van de vaststellende en bestraffende beambten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, François Bellot twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wet op de politie van de spoorwegen uitvoeren wat betreft de vaststellende en bestraffende beambten.

De wet op de politie van de spoorwegen voorziet in vaststellende en bestraffende beambten die werkzaam zijn bij de infrastructuurbeheerder (Infrabel), de stationsbeheerder, de veiligheidsdienst en het spoorbedrijf belast met de uitvoering van de taak van openbare dienst (NMBS). Samen met de leden van het operationeel kader van de politiediensten zien deze vaststellende beambten erop toe dat de wet op de politie van de spoorwegen, evenals de uitvoeringsbesluiten, worden nageleefd. De overtredingen van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten worden door middel van vaststellingen of bij proces-verbaal vastgesteld. Het zijn de bestraffende beambten die op hun beurt belast zijn met het eventueel opleggen van een administratieve boete of andere administratieve maatregelen. De vaststellende beambten en de bestraffende beambten oefenen hun bevoegdheden onafhankelijk van elkaar uit. 

Beide ontwerpen bepalen de selectie- en aanwervingsvoorwaarden van deze beambten alsook de minimumvoorwaarden die inzake opleiding en kennis vereist zijn in het kader van deze wet.

Wat de vaststellende beambten betreft, voorziet het eerste ontwerp van koninklijk besluit  in voorwaarden inzake leeftijd, afwezigheid van veroordelingen, schoolse opleiding en het volgen van specifieke opleidingsmodules naargelang van de plaats waar de vaststellende beambte is tewerkgesteld. Het volgen van de opleidingsmodules wordt afgesloten met een examen. Voor de beambten die reeds in functie zijn op grond van de wet van 25 juli 1891 op de politie der spoorwegen wordt een uitzondering gemaakt: zij volgen wel de opleidingsmodules maar zijn vrijgesteld van examen.

Wat de bestraffende beambten betreft, voorziet het tweede ontwerp van koninklijk besluit eveneens in voorwaarden inzake leeftijd, afwezigheid van veroordelingen, schoolse opleiding en het volgen van een specifieke opleidingsmodule. De opleidingsmodule wordt eveneens afgesloten met een examen.  

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake selectie, aanwerving, kennis en opleiding van de vaststellende beambte ter uitvoering van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen  Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de kennis- en opleidingsvoorwaarden voor de bestraffende beambte ter uitvoering van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen