29 mrt 2012 19:20

Staatssecretaris Hendrik Bogaert maakt groepsaankopen voor ICT-diensten mogelijk via Fedict

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bevoegdheden van de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) uitbreidt*. 

De ministerraad stelt op voorstel van staatsecretaris Hendrik Bogaert de know-how van Fedict voortaan ook ter beschikking om ICT-leveringen en ICT-diensten aan te kopen voor andere FOD’s en POD’s. Dat behoorde tot nog toe niet tot de opdrachten van Fedict.

Fedict werd opgericht in 2001 en bouwde sindsdien zijn kennis op vlak van ICT steeds verder uit. Ook andere federale overheidsdiensten konden altijd van die kennis gebruik maken.

Voor de aankoop van ICT-leveringen of –diensten kon dat nog niet. Ook in de toekomst zullen alle overheidsdiensten nog zelf kunnen beslissen over dergelijke aankopen of gebruik kunnen maken van gegroepeerde aankopen via de aankoopcentrale voor de federale overheidsdiensten. Maar diensten die dat willen, kunnen dat voortaan ook doen in overleg met Fedict. Dat zal alle informatie centraliseren die in de verschillende diensten aanwezig is.

Zo zullen de medewerkers van Fedict hun federale collega’s kunnen bijstaan bij het verrichten van aankopen op basis van ervaringen van andere diensten. Er zullen ook groepscontracten kunnen afgesloten worden, die zelfs kunnen opengesteld worden voor andere diensten.

Dit is een nieuwe stap in de informatisering en de modernisering van de federale overheid. Informatie bundelen leidt tot een efficiëntere werking en voordeligere aankopen en contracten.

Tijdens het begrotingsconclaaf werd ook al het beheer van het CERT (Computer Emergency Response Team) aan Fedict toegevoegd. Dat team staat in voor het opsporen, observeren en analyseren van online veiligheidsproblemen en de informatiedoorstroming daarover naar de gebruikers. Om deze nieuwe opdrachten aan Fedict toe te kennen, werd het oprichtings-KB van 2001 gewijzigd.