22 okt 2010 13:09

Staatsveiligheid

Toelating tot de stage voor geslaagden van een vergelijkend wervingsexamen

Toelating tot de stage voor geslaagden van een vergelijkend wervingsexamen

Personen die geslaagd zijn voor een wervingsexamen voor de diensten van de Staatsveiligheid moeten aan bepaalde medische en fysieke voorwaarden voldoen voor ze toegelaten worden tot de stage. 

De ministerraad heeft hiervoor op initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het kb houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de veiligheid van de staat wijzigt.

Een nieuwe bijlage somt de aandoeningen op die bestempeld worden als ongeschikt en niet-toelaatbaar tot de stage:

  • neurologische, geestelijke en psychologische aandoeningen: epilepsie, stemmingsstoornissen van het manische of depressieve type, schizofrenie, stoornissen van pathologische somnolentie...
  • aandoeningen van hart en bloedvaten: chronisch hartfalen, systolische en diastolische bloeddruk in functie van hun invloed, angina pectoris, beschadiging van het myocard...
  • stofwisselingsaandoeningen: diabetes mellitus
  • aandoeningen van het gehoor en van het vestibulair systeem: duizeligheid, te lage gehoorscherpte
  • zicht: te lage gezichtsscherpte, te laag gezichtsveld, te laag schemerzicht...
  • aandoeningen van de lever en de nieren

Na syndicale onderhandelingen mag het ontwerp voor advies aan de Raad van State worden gezonden, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. 

Tijdens de syndicale onderhandelingen en de adviesaanvraag bij de Raad van State zal het ontwerp juridisch en legistiek-technisch worden fijn gesteld, en zal het advies van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek worden gevraagd. 

Het zal nadien opnieuw aan de ministerraad worden voorgelegd.