27 mrt 2009 13:00

Staatswaarborg voor Fortis

Staatswaarborg voor vorderingen en verliezen van Fortis Bank NV

Staatswaarborg voor vorderingen en verliezen van Fortis Bank NV

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat een staatswaarborg voor bepaalde vorderingen en verliezen van Fortis Bank NV toekent. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders kent de waarborg toe voor:

  • de vorderingen door Fortis Bank NV van Fortis NV op basis van de 'relative performance note' afgesloten tussen Fortis Bank NV en Fortis NV in verband met de CASHES (Convertible And Subordinated Hybrid Equity-linked Securities) die Fortis Bank SA in december 2007 heeft uitgegeven voor maximum 2,35 miljard euro
  • de senior vorderingen door Fortis Bank NV van Royal Park Investments NV op basis van de financieringen toegekend door het protocol tussen de Belgische Staat, BNP Paribas, Fortis en anderen voor maximum 4,365 miljard euro
  • de vorderingen door Fortis Bank NV van Fortis NV, Fortis N.V. of een van hun directe of indirecte dochtervennootschappen op basis van de financieringen toegekend door hetzelfde protocol voor maximum een miljard euro
  • de verliezen gerealiseerd door Fortis Bank NV, boven een eerste laag van verlies van 3,5 miljard euro, op de portefeuille gestructureerde producten die niet wordt overgedragen aan Royal Park Investments NV voor maximum 1,5 miljard euro

De minister van Financiën kan die bedragen aanpassen in functie van de wisselkoersen. De waarborg is betaalbaar op eerste verzoek van de begunstigde. Het moet een welomschreven verantwoording bevatten van de betrokken bedragen en de verklaring dat ze opeisbaar en onbetaald zijn. De betaling zal plaatsvinden binnen de drie, vijf of zeven werkdagen volgend op de ontvangst van het beroep op de waarborg in functie van de te betalen bedragen.

(*) in uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.