08 feb 2013 12:28

Stabilisering van de groei van het aantal leefloners met opnieuw lichte stijging

BRUSSEL, 08/02/13 – Het aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie is sinds 2003 sterk gestegen, stelt de POD Maatschappelijke Integratie vast in zijn statistisch kwartaalverslag. De eerste negen maanden van 2012 zetten de start van een periode van stabilisering in. Deze terugkeer naar de normale toestand na de crisis is echter niet in alle gemeenten en kleine en grote steden dezelfde.

"De stabilisering is toe te schrijven aan de daling van het stijgingspercentage van het aantal leefloners in de grote steden. Enerzijds kunnen we dit verklaren door een betere uitwisseling van de administratieve gegevens tussen de POD Maatschappelijke Integratie en de RVA die een preventieve controle mogelijk maakt. Anderzijds door een betere uitwisseling van de administratieve gegevens tussen de POD Maatschappelijke Integratie en de dienst vreemdelingenzaken voor rechthebbenden die komen uit andere landen van de Europese Unie", legt Julien Van Geertsom, voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie, uit.

Terwijl de groei van het gemiddeld maandelijks aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie zich in de periode 2004 tot 2008 tussen 1,7 % en 3,5 % bevond, bereikte deze in 2009 een groeipercentage van 9%. Hoewel de groei vanaf 2010 vertraagde tegenover 2009, blijft deze met een percentage van 4,8 % hoger dan de groeipercentages vastgesteld vóór de financiële en economische crisis van eind 2008. In 2011 bevindt het gemiddeld maandelijks aantal begunstigden zich nog steeds boven het niveau dat werd vastgesteld in 2008: gemiddeld 104.342 begunstigden, tegenover 92.357 in 2008, ofwel een stijging van 13 %.

Activeren om het hoofd te bieden aan de crisis

Volgens Julien Van Geertsom, voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie, kunnen we een aantal structurele factoren aanhalen die deze reguliere stijging van het aantal leefloners beïnvloeden. Onder meer de precaire situatie van risicogroepen, zoals laaggeschoolden, deeltijdse werknemers, eenoudergezinnen, allochtonen; de doorstroom naar de OCMW's van de werkzoekenden die door de RVA worden uitgesloten; het opduiken van nieuwe rechthebbenden; de overdracht van het leefloon van de rechthebbenden op een financiële steun na hun inschrijving in het bevolkingsregister; kunnen worden aangehaald.

Ondanks de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt, hebben de OCMW ’s ook hun activeringsbeleid kunnen handhaven. Tot midden 2010 merken we een algemene stijging op van het aantal tewerkstellingen door alle OCMW ‘s, ongeacht hun grootte. "Deze verbetering heeft hoofdzakelijk te maken met de sociale-economie-initiatieven die de OCMW's als de belangrijkste partners beschouwen op het vlak van activering", verklaart Julien van Geertsom.

Andere tendensen

Het aantal vreemdelingen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en het aantal asielzoekers, die van een financiële steun genieten, blijkt zich eveneens te stabiliseren na de sterke stijging in 2010. "De goede aanpak van de opvang- en asielcrisis maakte het mogelijk om van een jaarlijkse stijging van 24,4 % in 2010 naar een stijging van 1,2 % in 2012 te gaan. Het verschil is echt aanzienlijk!", benadrukt Julien van Geertsom.

Tenslotte daalt sinds begin 2009 het aantal rechthebbenden op dringende medische hulp voor personen die in een illegale situatie verkeren. "Dit is eveneens opmerkelijk, aangezien dit aantal sterk was gestegen tussen 2005 en 2008. We mogen echter niet te vroeg victorie kraaien, want, in 2011 verkeerde iets meer dan 6 op 10 van de rechthebbenden op dringende medische hulp in een illegale situatie. Deze verdeling is gelijk aan de toestand in 2005".

Deze publicatie, die op de site www.mi-is.be beschikbaar is in PDF-formaat, vormt voor de OCMW's, de verenigingen op het terrein, de lokale overheden, de onderzoekscentra en de media, een systematisch opvolgingsinstrument van de federale maatregelen inzake maatschappelijke dienstverlening.

Meer informatie

E-mail: vraag@mi-is.be of Julien Van Geertsom, Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie, +32 475 26 84 70.
Website: http://www.mi-is.be/be-nl/studies-publicaties-en-statistieken/publicaties-folders-brochures