18 apr 2008 12:27

Stabiliteitsprogramma van België 2008-2011

Goedkeuring van het stabiliteitsprogramma 2008-2011

Goedkeuring van het stabiliteitsprogramma 2008-2011

De ministerraad keurde het stabiliteitsprogramma 2008-2011 goed dat eerste minister Yves Leterme, minister van Financiën Didier Reynders en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet voorstelden. Elke lidstaat van de EU moet jaarlijks een stabiliteitsprogramma bij de Europese Commissie en de Europese raad indienen. Dat programma maakt een raming van de budgettaire toestand van de gehele Belgische overheid op basis van het regeerakkoord van maart 2008. Het geeft een overzicht van de macro-economische parameters die de grondslag vormen voor de berekening van de raming en schat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn in.

De federale regering heeft er zich in het regeerakkoord 2008 toe verbonden om vanaf 2009 een structureel overschot te realiseren. Dat moet tegen eind 2011 ten minste 1% van het BBP bedragen.
Die verbintenis moet verder bijdragen tot de terugdringing van de schuldgraad van België om de komende kosten van de vergrijzing op duurzame wijze op te vangen. De schuldvraag zal in de toekomst verder dalen en eind 2011 nog 71,1% van het BBP bedragen.

Dat budgettaire beleid gaat samen met een ambitieus sociaal economisch programma dat de werkgelegenheid en de ondernemingszin moet bevorderen. Naast de vermindering van de lasten op arbeid van de lage en de middelbare inkomens krijgen in dat programma ook de versterking van de sociale bescherming, het beleid voor duurzame ontwikkeling en het milieubeleid bijzondere aandacht.      

Meer informatie vindt u in bijhorend document.