21 jan 2022 17:47

Startnota van het actieplan Sexual Orientation, Gender Identity and Expression and Sex Characteristics

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz de startnota van het federale actieplan Sexual Orientation, Gender Identity and Expression and Sex Characteristics (SOGIESC) goed.

De aanname van het federale SOGIESC-plan staat gepland voor april 2022. Dit wordt het derde nationaal plan ter bestrijding van discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTQI+-personen.

Dit actieplan zal zich uitsluitend toespitsen op de bevoegdheden van de federale regering, bovenop de bestaande actieplannen en initiatieven op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen. Voor de thema’s die door meerdere bevoegdheidsniveaus worden gedeeld, zullen de ministers en de staatssecretarissen instaan voor de raadpleging van de deelgebieden om acties te ontwikkelen met inachtneming van de verdeling van de bevoegdheden.

Dit derde plan zal in overleg met de LGBTQI+-gemeenschap worden uitgewerkt. Verschillende internationale instellingen die toezien op de naleving van de mensenrechten in België, formuleerden concrete aanbevelingen aan de Belgische overheden in het kader van het LGBTQI+-beleid. Deze aanbevelingen vormen een basis voor de ontwikkeling van concrete acties. Een compilatie van deze aanbevelingen, samen met aanbevelingen en voorstellen van deskundigen en het middenveld, zullen de basis vormen voor de selectie, de evaluatie en de definitieve vaststelling van de geselecteerde maatregelen.

Deze startnota vormt het vertrekpunt voor de opmaak van een federaal SOGIESC-actieplan. Hierin worden het politiek kader, het proces, de planning en de werkwijze voorgesteld en worden de inhoudelijke krijtlijnen van het toekomstige actieplan aangegeven.