22 dec 2023 20:41

Statutenwijziging van de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem, een ontwerp van koninklijk besluit goed over een statutenwijziging van de Nationale Loterij.

Deze wijziging van de statuten beoogt:

  • de statuten van de Nationale Loterij in overeenstemming te brengen met genomen beslissingen op de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2023 en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
  • het voorwerp zoals vermeld in de statuten van de Nationale Loterij te wijzigen om het nader in overeenstemming te brengen met de wet van 19 april 2002 betreffende de rationalisatie van de werking en het beheer van de Nationale Loterij en het WVV
  • machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal en rekening houdend met het WVV
  • expliciet de datum vermelden van de laatste versie van het intern reglement conform de bepalingen van het WVV

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.