01 apr 2022 18:07

Statuut van en toezicht op beursvennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem drie voorontwerpen van wet goed betreffende het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De Europese richtlijn 2019/2034 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (hierna “IFD”) dient te worden omgezet in Belgisch recht.

In het Belgisch recht omvat het Europese concept van “beleggingsonderneming” zowel beursvennootschappen als vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Vermits het statuut van en het toezicht op deze twee categorieën van beleggingsondernemingen in Belgisch recht in twee afzonderlijke wetten opgenomen is, worden afzonderlijke voorontwerpen voorgesteld, die tot doel hebben de omzetting in Belgisch recht van de bepalingen van IFD te voltooien.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen

Voorontwerp van wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen