16 jul 2021 17:54

Statuut van en toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand vrij te stellen van de naleving van de verplichtingen van het toekomstige artikel 83/1 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (Solvabiliteit II-wet).

De toekomstige wet houdende diverse financiële bepalingen (die door het parlement werd aangenomen maar nog niet werd bekendgemaakt) beoogt onder meer artikel 46 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen te wijzigen en in diezelfde wet een nieuw artikel 83/1 in te voegen. Overeenkomstig het toekomstige artikel 46, § 1, tweede lid, van deze wet kunnen de leden van het directiecomité van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming in die hoedanigheid niet meer worden gebonden door een arbeidsovereenkomst. Het toekomstige artikel 83/1 van de wet sluit elke functie op basis van een arbeidsovereenkomst met de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of met een vennootschap waarin de verzekerings- of herverzekeringsonderneming een deelneming heeft, uit, zowel voor de leden van de raad van bestuur als voor de leden van het directiecomité.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 677 van de wet van 13 maart 2016 voorziet erin dat de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand worden vrijgesteld van de naleving van de verplichtingen voorzien in artikel 83/1 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, op voorwaarde dat deze vrijstelling op individuele basis geen afbreuk doet aan de geschiktheid van het governancesysteem van de verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand, in het bijzonder de geschiktheid van haar toezichtstructuren op de effectieve leiding en van de collegialiteit van die laatste. De Controledienst voor de ziekenfondsen ziet toe op de naleving van deze voorwaarde.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 677 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen