24 mrt 2023 18:09

Steunregeling voor het verspreid goederenvervoer per trein

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed dat een steunregeling instelt voor spoorwegondernemingen die per gespreid vervoer goederen vervoeren.

De steunregeling moet deze spoorwegondernemingen aanmoedigen om voor hun rangeeractiviteiten gebruik te maken van het automatische rangeerterrein van Antwerpen-Noord, door een deel van de kosten voor het gebruik van dit terrein te vergoeden.

Het verspreid vervoer per spoor is belangrijk voor de Belgische economie. Dit verdient specifieke steun, gezien de extra vaste kosten, met name voor personeel en infrastructuur. Deze steun zal dus bijdragen tot de doelstelling van de regering om het volume van het goederenvervoer per spoor te verdubbelen, met duidelijke positieve gevolgen voor het milieu, de mobiliteit, de duurzame ontwikkeling en de verkeersveiligheid, en ook voor de economie.

De steunregeling kadert in het Plan Goederenvervoer dat op 30 september 2022 werd goedgekeurd door de ministerraad en een modal shift van de weg naar het spoor bewerkstelligt.

Het voorontwerp word voor advies aan de Raad van State voorgelegd, om het daarna ter ondertekening voor te leggen aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.