30 apr 2021 18:36

Stomamateriaal: wijzigingsclausule bij de overeenkomst bandagisten/verzekeringsinstellingen en de toepassing van de derdebetalersregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen bandagisten en verzekeringsinstellingen en een ontwerp van koninklijk besluit tot terugbetaling voor de verstrekkingen van stomamateriaal goed.

Het vierde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen bandagisten en verzekeringsinstellingen ligt in het verlengde van de volledige herziening van de nomenclatuur voor stomamateriaal. Het wijzigingsclausule is op 1 april 2021 in werking getreden en komt tegemoet aan de volgende doelstellingen:

  • het bepalen van de nieuwe sleutelletter voor de verstrekkingen van artikel 27 van de nomenclatuur voor stomamateriaal
  • het schrappen van de verwijzingen naar categorieën B en C op de limitatieve lijst voor stomamateriaal

Het wijzigingsclausule kan in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

In hetzelfde kader keurt de ministerraad ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat gevolg geeft aan het koninklijk besluit van 16 juli 2020 tot invoering van een nieuw terugbetalingssysteem van het stomamateriaal vanaf 1 april 2021. Het ontwerp voorziet in de verplichte toepassing van de derdebetalersregeling voor de verstrekkingen van stomamateriaal. Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling