01 mrt 2007 16:00

Strafregister

Een betere bescherming voor beroepen in verband met kinderen

Een betere bescherming voor beroepen in verband met kinderen

Op voorstel van minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft de ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de uittreksels uit het strafregister die aan private personen worden afgeleverd. Tot 22 december 2006 moest elke persoon die zich kandidaat stelde voor een betrekking die contacten inhield met minderjarigen, aan zijn toekomstige werkgever een zogenaamd model 2 getuigschrift overhandigen. Dat bevatte een uittreksel uit het strafregister en meer subjectieve informatie, onder meer verzameld in het kader van de moraliteitsonderzoeken die de politie uitvoert. Het arrest van de Raad van State van 22 december 2006 heeft de ministeriële omzendbrieven vernietigd die de voorwaarden en modaliteiten bepaalden voor het afleveren van die getuigschriften van goed zedelijk gedrag. Om rechtsonzekerheid te vermijden, heeft de minister van Justitie op 9 februari laatstleden een herstelomzendbrief gepubliceerd, waarin de aflevering van een uittreksel uit het strafwetboek voor alle verzoeken van de burgers werd voorgesteld in afwachting van een wettekst die deze materie zou regelen. Want ook al is het uittreksel uit het strafregister voldoende voor de meeste personen, toch was het noodzakelijk om voor het model 2 over meer precieze informatie te beschikken. Het belang van correcte en gedetailleerde informatie over het gerechtelijke verleden van de betrokkene die in die sector een professionele activiteit wil uitoefenen mag immers niet onderschat worden. Het is belangrijk dat men er bijvoorbeeld zeker van kan zijn dat een kandidaat-onderwijzer niet door een school in dienst kan worden genomen indien blijkt dat hij of zij het voorwerp is van een gerechtelijk onderzoek wegens zedenfeiten met minderjarigen. Het voorontwerp dat de minister indiende, probeert die situatie te verhelpen en beantwoordt aan de objectiviteitsvereiste die de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van de private levenssfeer aanhaalden, inzake de aard van de informatie die het uittreksel uit het strafregister 'model 2' zal moeten bevatten. Met het oog hierop zal dit uittreksel de volgende inlichtingen hernemen: - een eventueel lopend gerechtelijk onderzoek; - een opschorting van de uitspraak van de veroordeling; - een eenvoudige schuldverklaring; - de eventuele buitenlandse veroordelingen, uitgesproken in Duitsland, Spanje en Frankrijk, aangezien er momenteel alleen in die landen een koppeling van de strafregisters bestaat. Die koppeling zal in de toekomst kunnen worden uitgebreid. De hoger aangehaalde feiten worden uiteraard alleen vermeld op het uittreksel uit het strafregister model 2 indien ze betrekking hebben tot misdrijven ten aanzien van minderjarigen.