16 jul 2021 17:54

Strategie voor de uitwerking van het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, principieel akkoord met de strategie voor de uitwerking van het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid.

Het plan zal worden opgebouwd rond vier hoofdlijnen:

  • armoede voorkomen en vroegtijdig opsporen: het is belangrijk dat we situaties waarbij mensen in armoede dreigen te belanden zo vroeg mogelijk opsporen en op gepaste wijze aanpakken
  • inzetten op duurzame werkgelegenheid als essentiële hefboom in de strijd tegen armoede en een waardig leven garanderen door toegang tot sociale bescherming te bieden: we moeten actie ondernemen om voor iedereen menswaardige omstandigheden te verzekeren, met name op de arbeidsmarkt of door de gewaarborgde toegang tot sociale uitkeringen
  • de emancipatie en inclusie van iedereen in een veranderende samenleving waarborgen: in overeenstemming met artikel 23 van onze Grondwet, dat een reeks basisrechten voorschrijft, zoals recht op huisvesting, recht op juridische bijstand, recht op gezondheid etc.
  • een aanpak die het nationale niveau overstijgt – de Europese sociale agenda beïnvloeden en bouwen aan een solidaire wereld, omdat armoede een gezamenlijke aanpak op Europees en internationaal niveau vereist

Naast deze vier hoofdlijnen zal ook rekening worden gehouden met vier transversale prioriteiten:

  • rekening houden met de genderkwestie in het beleid tegen armoede, zodat betere oplossingen tegen armoede onder vrouwen kunnen worden voorgesteld
  • het programma tegen kinderarmoede integreren in het plan
  • het plan opstellen in samenwerking met de armoedeorganisaties om actieplannen te kunnen uitstippelen die de doelgroep en hun specifieke situatie centraal stellen
  • de wettelijke verankering van de blijvende ambitie van de regering om armoede duurzaam aan te pakken door een wetsontwerp in te dienen dat voor elke legislatuur de opmaak van een federaal plan armoedebestrijding vastlegt

De ministerraad geeft de minister belast met Armoedebestrijding de opdracht om in samenwerking met de bevoegde ministers en staatssecretarissen concrete acties uit te werken in het kader van het federaal plan voor armoedebestrijding en dit plan ter goedkeuring voor te leggen aan de ministerraad. De ministerraad vraagt ook aan de minister om de organisaties die de personen die in armoede leven vertegenwoordigen, het Steunpunt tot bestrijding van armoede en de OCMW-federaties actief te betrekken bij de uitwerking van het armoedebestrijdingsplan. Alle ministers en staatssecretarissen moeten binnen hun beleidscel een medewerker aanduiden als contactpersoon die moet opvolgen of rekening wordt gehouden met de armoededimensie bij het ontwerp en de uitvoering van hun beleid. Ze moeten hun departement ook de opdracht geven de voorstellen uit te werken die onder hun bevoegdheid vallen, onder coördinatie van de minister belast met Armoedebestrijding.