04 feb 2022 17:54

Strategisch plan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping 2022-2025

De ministerraad keurt het Strategisch plan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping 2022-2025 goed.

Bij de uitwerking van dit strategisch plan is gekozen voor een beleid gebaseerd op een risico-geörienteerde en evidence-based aanpak. Daarnaast zal de focus niet enkel liggen op controle en handhaving van de wet, maar eveneens op preventie. Er zal ook worden ingezet op een intensifiëring van de samenwerking tussen alle bevoegde diensten.

De prioritaire strategische doelstellingen van het plan zijn:

 • sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en internationale samenwerking te versterken
 • het concurrentievermogen van onze bedrijven waarborgen en daarmee eerlijke concurrentie garanderen
 • een inclusieve arbeidsmarkt creëren die de veiligheid en de gezondheid op het werk voor alle werknemers garandeert
 • de inspectiediensten versterken om te zorgen voor een grotere slagkracht en een grotere capaciteit om op te treden
 • de administratie (met inbegrip van de digitalisering) en de wetgeving vereenvoudigen en de informatie verbeteren om de transparantie te vergroten, onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social engineering te bestrijden
 • de pakkans verhogen en de effectiviteit van de sancties verbeteren
 • sociale fraude voorkomen

De strategische doelstellingen worden vervolgens in de jaarlijkse operationele actieplannen vertaald naar concrete acties door ze te koppelen aan de volgende fraudefenomenen:

 • strijd tegen sociale dumping
 • strijd tegen niet-aangegeven arbeid
 • strijd tegen bijdragefraude
 • strijd tegen uitkeringsfraude
 • strijd tegen mensenhandel en economische uitbuiting
 • een inclusieve arbeidsmarkt die de veiligheid en de gezondheid op het werk voor alle werknemers garandeert.

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zal, als intermediair orgaan, opvolgen in hoeverre de strategische (en operationele) doelstellingen ten aanzien van de regering zijn bereikt. Meer bepaald worden per strategische doelstelling een of meerdere kritische prestatie-indicator(en) vastgelegd waarover gerapporteerd wordt door de verschillende betrokken actoren.